Je bent hier:

Algemene voorwaarden pandhuis

 • Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat u de pandgever bent en Pandhuis Gotu Diamant de pandnemer.
 • Het beleningsbewijs dient ten alle tijden zorgvuldig te worden bewaard.
 • Bij verlies van het beleningsbewijs wordt geen duplicaat verstrekt. 
 • Pandhuis Gotu Diamant zal de beleende zaken met zorg opslaan en verzekeren. 
 • Zij aanvaard aansprakelijkheid tot maximaal het bij belening aan de pandgever verstrekte bedrag. 
 • Indien de vervaldatum met goedkeuring van de pandnemer is verlengd, gelden bij aflossing en retourname rente vanwege verlengde termijnen.
 • Indien de beleende zaken niet tijdig zijn afgelost van de hoofdsomen rente na de vervaldatum (eventuele verlengde datum), dan behoort de eigendom van deze beleende zaken bij de pandnemer. Het terugnemen van de goederen is dan niet langer mogelijk.
 • Pandhuis Gotu Diamant is alsdan gerechtigd de beleende zaken op een door haar gekozen wijze en tegen een door haar vast te stellen prijs te verkopen.
 • De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan de pandnemer, ook indien deze hoger is dan de door de pandgever aangegane schuld.
 • Verrekening is derhalve uitgesloten. 
 • In geval van een geschil aangaande de juistheid van vervaldata, de omvang of soort van de beleende zaken, de verstrekkingen van geldsommen, de door de pandgever gedane aflossingen, de rente en/of kostenzullen de boeken van Gotu Diamant bepalend zijn voor de rechtsverhoudingen tussen de partijen.
 • De pandgever verklaart tevens rechtmatige eigenaar te zijn van de te verpanden zaken en geen kennis te hebben van diefstal.
 • Pandhuis Gotu Diamant is alsdan gerechtigd de beleende zaken op een door haar gekozen wijze en tegen een door haar vast te stellen prijs te verkopen.
 • De opbrengst van die verkoop komt geheel ten goede aan de pandnemer, ook indien deze hoger is dan de door de pandgever aangegane schuld.

 • Verrekening is derhalve uitgesloten.

 • In geval van geschil aangaande de juistheid van vervaldata, de omvang of soort van de beleende zaken, de verstrekkingen van geldsommen, de door de pandgever gedane aflossingen, de rente en/of kosten zullen de boeken van Pandhuis Gotu Diamant bepalend zijn voor de rechtsverhoudingen tussen partijen.

 • De pandgever verklaart tevens rechtmatige eigenaar te zijn van de te verpanden zaken en geen kennis te hebben van diefstal of enig ander soort misdrijf met betrekking tot eerdere verkrijgingen.

 • i.v.m. na 1 juli 2015 gerekend met een maximaal rentepercentage van 4,5 % per maand.
 • De Pandgever dient het ophalen van de goederen minimaal één dag van te voren (telefonisch) aan te kondigen.